Parish council

Carthorpe Parish Council

Membership

Clerk

Mrs M Haigh

Carthorpe Barn
Carthorpe
Bedale
DL8 2LG

Home mobile: 07845 231662