Parish council

Tholthorpe Parish Meeting

Membership

Clerk

Mrs S Halstead

Pemberton House
Tholthorpe
York
YO61 1SN

Home Phone: 01347 833046

Email:  parishnews5@btinternet.com