Parish council

Carthorpe Parish Council

Membership

Clerk - Mrs M Haigh, Carthorpe Barn, Carthorpe, Bedale, DL8 2LG